herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

14 wrz
2018

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na
Stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu
w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki i specjalności: budownictwo, budownictwo drogowe, inżynieria środowiska, administracja publiczna,
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
5) nieposzlakowana opinia,
6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) biegła obsługa komputera, obsługa aplikacji pakietu Microsoft Office oraz znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki,
8) biegła obsługa urządzeń biurowych np. fax, kserokopiarka, skaner,
9) znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego wynikających z ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych,
10) znajomość zagadnień prawnych niezbędnych w pracy na stanowisku wynikających z ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o transporcie drogowym, o drogach publicznych, o samorządzie gminnym, prawo budowlane, prawo wodne, prawo energetyczne, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
11) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa (pokój Nr 11 - I piętro) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 25 września 2018 roku do godz. 13.00 na adres: Urząd Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na Stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju”.

Pełna treść Ogłoszenia o naborze wraz z Załącznikami - BIP

czytaj więcej


16 sie
2018

ZAJĘCIA REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - OGŁOSZENIE O NABORZE BENEFICJENTÓW

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST ogłasza nabór beneficjentów do projektu pn. „Poprawa stanu sprawności fizycznej poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych 2018”.
Adresatami projektu są dzieci i młodzież w różnym stopniu niepełnosprawności z terenu powiatu gryfińskiego oraz ich rodzice.

Liczba miejsc jest ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia do projektu prosimy kierować na adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST
74-105 Nowe Czarnowo

Osoba do kontaktu: Wioletta Pakulska tel.: 506-081-642
Termin składania zgłoszeń 16.08.2018r. do 22.08.2018r.

czytaj więcej