herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

REFERAT OGRANIZACYJNY

Z-ca kierownika Referatu Organizacyjnego  Ewa Stefańska - zakres spraw: obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy, Komisji Rady i Wójta Gminy, prowadzenie zbioru przepisów aktów prawa miejscowego i udostępnianie ich do wglądu, publikowanie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w BIP oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, współpraca z sołectwami, prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną wyborów (parlamentarnych, samorządowych  organów jednostek pomocniczych) i referendów gminnych, prowadzenie dokumentacji związanej z załatwianiem wniosków i skarg kierowanych do Urzędu, organizowanie współpracy zagranicznej, prowadzenie działalności informacyjnej, udzielenie informacji o kompetencjach organów i instytucji, prowadzenie sekretariatu Urzędu.

Podinspektor Halina Łoik - zakres spraw: ewidencja działalności gospodarczej,  współpraca z Krajowym Rejestrem Sądowym, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  prowadzenie archiwum zakładowego, udostępnianie dokumentacji archiwalnej, współpraca z Archiwum Państwowym.

Inspektor Wioleta Bugaj - obsługa kancelaryjno-biurowa urzędu, ewidencja korespondencji, zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów, prowadzenie sekretariatu urzędu i Wójta, prowadzenie rejestrów publicznych i teleinformatycznych,  prowadzenie zakupu materiałów, wyposażenia oraz sprzętu komputerowego, nadzór nad funkcjonowaniem sieci teleinformatycznych, prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia, prowadzenie punktu przetwarzania informacji niejawnych.

REFERAT FINANSOWY

Z-ca Skarbnika mgr Marta Szejler - zakres spraw: księgowanie, dekretowanie, sporządzanie sprawozdawczości budżetowej miesięcznej, półrocznej i rocznej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, na podstawie wcześniej uzgodnionych prawidłowo zaksięgowanych zaszłości gospodarczych.

Księgowy mgr Elżbieta Zawadzka - zakres spraw: sporządzanie list płac, rozliczanie ZUS, sporządzanie sprawozdań, przygotowywanie dokumentów bieżących (faktur i rachunków) do zapłaty, w tym podatki,  kadry, sprawy BHP i socjalne pracowników urzędu,

Podinspektor Krystyna Białek - zakres spraw: wymiar podatków, prowadzenie spraw związanych z windykacją należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, współpraca z KRUS, wydawanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności podatkowych, decyzji w sprawach umorzeń, w sprawach rozłożenia na raty należności zgodnie z ustawą o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sporządzanie sprawozdań, wydawanie zaświadczeń o wartości bonów paliwowych, prowadzenie ewidencji wydawanych zaświadczeń oraz sporządzanie sprawozdań.

Podinspektor Mariola Miskis - zakres spraw: windykacja podatków, prowadzenie dokumentacji związanej z obciążeniem, księgowaniem wpłat podatków oraz windykacją niezapłaconych z tego tytułu należności.

Młodszy księgowy Marta Cirkosz - Kowalska - zakres spraw: sprawy socjalne, dekretowanie, księgowanie, prowadzenie spraw dotyczących majątku gminy, sprawy związane z inwestycjami prowadzonymi przez Gminę, sprawy związane z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych, prowadzenie dokumentacji obowiązującej przy zamówieniach udzielanych przez tutejszy Urząd na roboty, dostawy i usługi według poszczególnych trybów wyżej wymienionej ustawy, bieżące wypisywanie dowodów wpłat i wypłat z budżetu gminy, a także rozliczania pobranych z budżetu zaliczek pieniężnych.

Młodszy księgowy mgr Anna Rogalska (w zastępstwie za Inspektor mgr Monikę Kubiak) - zakres spraw: prowadzenie ewidencji należności cywilno-prawnych oraz ewidencji użytkowania wieczystego, dekretowanie, księgowanie, prowadzenie analityki i syntetyki dochodów budżetowych, rozliczanie dotacji, prowadzenie rejestru zakupu i zbiorczego rejestru sprzedaży dotyczącej podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT.

REFERAT INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU

Kierownik referatu ISR - Piotr Sobczyński - zakres spraw: planowanie przestrzenne i planowanie strategiczne gminy, opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych, opracowywanie, składanie i realizacja projektów, prowadzenie inwestycji realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w tym środków pochodzących z programów Unii Europejskiej, prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, wydawanie decyzji środowiskowych, współdziałanie z organizacjami rolników.

wakat - zakres spraw: prowadzenie inwestycji realizowanych z udziałem środków własnych gminy, sporządzanie wniosków w sprawie dofinansowania inwestycji prowadzonych przez gminę, przygotowanie dokumentacji zadań inwestycyjnych według procedur zamówień publicznych, rozliczanie końcowe inwestycji, ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,  prowadzenie spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych,  współdziałanie z innymi instytucjami w zakresie melioracji wodnych szczegółowych, wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo Energetyczne, oświetlenie uliczne, sprawy związane z ochroną zabytków, transport publiczny, współdziałanie z rodzinnymi ogrodami działkowymi,  przyjmowanie zeznań świadków.

Podinspektor mgr Magdalena Kwiatkowska - zakres spraw: prowadzenie spraw związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska, gospodarką odpadami oraz utrzymaniem porządku i czystości w gminie, wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie wywozu, odzysku, unieszkodliwiania, składowania odpadów komunalnych, ochrona przyrody, sprawy łowiectwa, leśnictwa, realizacja spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych.

Podinspektor mgr inż. Łukasz Kosmalski - zakres spraw: prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych według procedur zamówień publicznych w zakresie inwestycji kubaturowych, obiektów budowlanych i budowli, wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, ochrona zabytków, ewidencja dóbr kultury, przekazywanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących jakości i przerw w dostawie wody i innych informacji związanych z gospodarką wodno-ściekową, prowadzenie spraw dotyczących funduszu sołeckiego.
 

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

wakat - zakres spraw: prowadzenie spraw dotyczących zarządu i obrotu zasobami gruntów i budynków wchodzących w skład mienia komunalnego, prowadzenie spraw dotyczących podziału nieruchomości oraz przeznaczenia gruntów pod budownictwo, zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości, rozgraniczanie nieruchomości, wydawanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprawy związane z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych.

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO, SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego mgr Magdalena Łapińska - zakres spraw: rejestracja aktów stanu cywilnego, urodzeń, małżeństw oraz zgonów, ewidencja ludności, przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, kwalifikacja wojskowa.

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Inspektor mgr inż. Mariusz Gralak - prowadzenie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Pozostałe zadania to: wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew, sprawy wojskowe, ochrona informacji niejawnych, wykonywanie obowiązków pełnomocnika informacji niejawnych, prowadzenie spraw  wynikających z Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, współdziałanie z Gminnym Zarządem OSP oraz zarządami jednostek OSP w zakresie organizacji szkoleń, ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych, współdziałanie z placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami w zakresie popularyzacji ochrony przeciwpożarowej, aktualizacja strony internetowej Urzędu Gminy, redaktor Biuletynu Informacji Publicznej.

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

Inspektor mgr Monika Nowicka - zakres spraw: prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprawy oświaty, promocja Gminy,  współdziałanie z organizacjami i instytucjami związanymi z oświatą kulturą i sportem, pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizowane przez Gminę zadania w zakresie promocji gminy, kultury i sportu, opracowanie, składanie i realizacja projektów, organizowanie gminnych imprez masowych, publikacja wydawnictw promocyjnych i informacyjnych,

Urząd Gminy zatrudnia ogółem 23 pracowników: 21 pracowników administracyjnych i 2 pracowników obsługi.