herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

REFERAT OGRANIZACYJNY

Z-ca kierownika Referatu Organizacyjnego mgr Ewa Stefańska - zakres spraw: obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy, Komisji Rady i Wójta Gminy, prowadzenie zbioru przepisów aktów prawa miejscowego i udostępnianie ich do wglądu, publikowanie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w BIP oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, współpraca z sołectwami, prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną wyborów (parlamentarnych, samorządowych  organów jednostek pomocniczych) i referendów gminnych, prowadzenie dokumentacji związanej z załatwianiem wniosków i skarg kierowanych do Urzędu, organizowanie współpracy zagranicznej, prowadzenie działalności informacyjnej, udzielenie informacji o kompetencjach organów i instytucji, prowadzenie sekretariatu Urzędu.

Podinspektor Halina Łoik - zakres spraw: ewidencja działalności gospodarczej,  współpraca z Krajowym Rejestrem Sądowym, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  prowadzenie archiwum zakładowego, udostępnianie dokumentacji archiwalnej, współpraca z Archiwum Państwowym.

Inspektor Wioleta Bugaj - obsługa kancelaryjno-biurowa urzędu, ewidencja korespondencji, zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów, prowadzenie sekretariatu urzędu i Wójta, prowadzenie rejestrów publicznych i teleinformatycznych,  prowadzenie zakupu materiałów, wyposażenia oraz sprzętu komputerowego, nadzór nad funkcjonowaniem sieci teleinformatycznych, prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia, prowadzenie punktu przetwarzania informacji niejawnych.

(wakat) - zakres spraw: prowadzenie dokumentacji i realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej,wyposażanie stanowisk pracy w sprzęt i materiały zgodnie z procedurą zamówień publicznych, organizowanie procesu doskonalenia kadr, analiza potrzeb kadrowych, organizowanie szkoleń, techniczna obsługa Rady Gminy, prowadzenie zbiorów i rejestrów pełnomocnictw i upoważnień Wójta, rejestru pieczęci urzędowych, książki kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, udzielanie interesantom informacji o sposobie i trybie załatwianych spraw.

REFERAT FINANSOWY

Z-ca Skarbnika mgr Marta Szejler - zakres spraw: księgowanie, dekretowanie, sporządzanie sprawozdawczości budżetowej miesięcznej, półrocznej i rocznej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, na podstawie wcześniej uzgodnionych prawidłowo zaksięgowanych zaszłości gospodarczych.

Księgowy mgr Elżbieta Zawadzka - zakres spraw: sporządzanie list płac, rozliczanie ZUS, sporządzanie sprawozdań, przygotowywanie dokumentów bieżących (faktur i rachunków) do zapłaty, w tym podatki,  kadry, sprawy BHP i socjalne pracowników urzędu,

Podinspektor Krystyna Białek - zakres spraw: wymiar podatków, prowadzenie spraw związanych z windykacją należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, współpraca z KRUS, wydawanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności podatkowych, decyzji w sprawach umorzeń, w sprawach rozłożenia na raty należności zgodnie z ustawą o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sporządzanie sprawozdań, wydawanie zaświadczeń o wartości bonów paliwowych, prowadzenie ewidencji wydawanych zaświadczeń oraz sporządzanie sprawozdań.

Podinspektor Mariola Miskis - zakres spraw: windykacja podatków, prowadzenie dokumentacji związanej z obciążeniem, księgowaniem wpłat podatków oraz windykacją niezapłaconych z tego tytułu należności.

Młodszy księgowy Marta Cirkosz - Kowalska - zakres spraw: sprawy socjalne, dekretowanie, księgowanie, prowadzenie spraw dotyczących majątku gminy, sprawy związane z inwestycjami prowadzonymi przez Gminę, sprawy związane z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych, prowadzenie dokumentacji obowiązującej przy zamówieniach udzielanych przez tutejszy Urząd na roboty, dostawy i usługi według poszczególnych trybów wyżej wymienionej ustawy, bieżące wypisywanie dowodów wpłat i wypłat z budżetu gminy, a także rozliczania pobranych z budżetu zaliczek pieniężnych.

Młodszy księgowy mgr Anna Rogalska (w zastępstwie za Inspektor mgr Monikę Kubiak) - zakres spraw: prowadzenie ewidencji należności cywilno-prawnych oraz ewidencji użytkowania wieczystego, dekretowanie, księgowanie, prowadzenie analityki i syntetyki dochodów budżetowych, rozliczanie dotacji, prowadzenie rejestru zakupu i zbiorczego rejestru sprzedaży dotyczącej podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT.

REFERAT INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU

Kierownik Referatu ISR – mgr Agnieszka Odachowska - zakres spraw: nadzór nad planowaniem przestrzennym i planowaniem strategicznym gminy, opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów i planów, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych, opracowywanie, składanie i realizacja wniosków o dofinansowanie projektów, prowadzenie i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych gminy, w tym inwestycji prowadzonych z udziałem środków zewnętrznych krajowych i pochodzących z programów Unii Europejskiej,

Zastępca Kierownika Referatu ISR - dr inż. Marta Waszak - zakres spraw: opracowywanie projektów dokumentów strategicznych gminy oraz rocznych i wieloletnich programów i planów, wydawanie decyzji środowiskowych, przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie oraz gospodarką odpadami, wykonywanie obowiązków  wynikających z ustawy prawo geologiczne i prawo górnicze, ochrona przyrody, wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

Inspektor - Agnieszka Jewsiej  - zakres spraw: współudział w opracowywaniu projektów dokumentów strategicznych gminy oraz rocznych i wieloletnich programów i planów, realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych, ustawy prawo wodne, prowadzenie spraw łowiectwa i leśnictwa, współdziałanie z sołtysami i radami sołeckimi, prowadzenie spraw Funduszu sołeckiego, organizacja publicznego transportu zbiorowego, realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, opracowywanie programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ,  współdziałanie z organizacjami rolników.

Inspektor mgr Daniel Cieślak - zakres spraw: przygotowanie zadań inwestycyjnych według procedur zamówień publicznych, realizacja inwestycji kubaturowych, obiektów budowlanych i budowli, obiektów małej architektury oraz obiektów rekreacyjnych, prowadzenie remontów gminnych obiektów kubaturowych, zlecanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych i instalacji, prowadzenie książek obiektów budowlanych, prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, ewidencja dóbr kultury, prowadzenie spraw związanych z oświetleniem i oznakowaniem ulic, bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, oznakowanie dróg i zajęcie paza drogowego.

(wakat) –  prowadzenie spraw dotyczących zarządu i obrotu zasobami gruntów i budynków wchodzących w skład mienia komunalnego, podziału nieruchomości oraz przeznaczenia gruntów pod budownictwo, zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości, rozgraniczanie nieruchomości, wydawanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, organizacja i prowadzenie spisów rolnych,  prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, prowadzenie postępowań dotyczących decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sprawy związane z nazewnictwem miejscowości, ulic, placów, mostów oraz numeracji porządkowej.

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW OBYWATELSKICH

Podinspektor Justyna Stasiowska - zakres spraw: rejestracja aktów stanu cywilnego, urodzeń, małżeństw oraz zgonów, ewidencja ludności, przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, kwalifikacja wojskowa.

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Inspektor mgr inż. Mariusz Gralak - prowadzenie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Pozostałe zadania to: sprawy wojskowe, ochrona informacji niejawnych, wykonywanie obowiązków pełnomocnika informacji niejawnych, prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, współdziałanie z Gminnym Zarządem OSP oraz zarządami jednostek OSP w zakresie organizacji szkoleń, ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych, współdziałanie z placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami w zakresie popularyzacji ochrony przeciwpożarowej, promocja gminy, organizowanie gminnych imprez, publikacja wydawnictw promocyjnych i informacyjnych, pozyskiwanie środków pozabudżetowych z przeznaczeniem na organizację imprez gminnych i promocję gminy, zapewnienie technicznej obsługi Rady Gminy w zakresie rejestracji i transmisji obrad sesji, aktualizacja strony internetowej Urzędu Gminy, redaktor Biuletynu Informacji Publicznej.

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

Inspektor mgr Magdalena Plura - prowadzenie spraw gminnej oświaty, współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury i klubami sportowymi, prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii,  organizacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współdziałanie z organizacjami i instytucjami związanymi z oświatą, kulturą i sportem, prowadzenie spraw kształcenia młodocianych pracowników,  organizowanie dowozów szkolnych, realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, współpraca z organizacjami pożytku publicznego, nadzór nad pracą świetlic środowiskowych, pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizowane przez Gminę zadania w zakresie kultury i sportu.

Urząd Gminy zatrudnia ogółem 24 pracowników: 22 pracowników administracyjnych i 2 pracowników obsługi.

 

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O SPOTKANIU KONSULTACYJNYM Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

13 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE SŁOWNO-MUZYCZNE „BALLADA O FRANKU PIESIKU”

02 listopada

11 LISTOPADA ZAPRASZAMY NA WIECZORNICĘ NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ

31 października

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TRASIE GRYFINO - CZARNÓWKO- PACHOLĘTA- MARWICE

30 października

Sprostowanie informacji zamieszczonej w dniu 11.10.2019 r. dotyczącej linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

29 października

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA „ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH WOZÓW STRAŻACKICH DLA JEDNOSTEK OSP W WIDUCHOWEJ I KRZYWINIE”

26 października

XVIII FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ EYE JUŻ ZA NAMI.

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

17 października

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

16 października

ZAPROSZENIE NA PODSUMOWANIE INICJATYWY SPOŁECZNEJ - "PROJEKT PRZYSTANEK"

15 października

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W RAMACH PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

13 października

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

11 października

JEST POROZUMIENIE W SPRAWIE MODERNIZACJI RONDA W MARWICACH

11 października

LINIA KOMUNIKACYJNA GRYFINO - PACHOLĘTA – MARWICE - GRYFINO FUNKCJONUJE NORMALNIE DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU