herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Krzywin, dnia 6 sierpnia 2019 r.

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywinie
ul. Królewiecka 3, 74-121 Krzywin
NIP: 8581707253
Regon: 812637306

e-mail: oc@widuchowa.pl

kieruje
ZAPYTANIE  O CENĘ W RAMACH SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: dostawa

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch fabrycznie nowych wozów strażackich dla OSP w Widuchowej i w Krzywinie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa (3 - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu) Działanie (3.4 - Adaptacja do zmian klimatu), umowa nr RPZP.03.04.00-32-C011/18-00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Odpowiedź dotycząca szacunkowej wartości zamówienia zawierać ma łączną kwotę netto za wykonanie dwóch kompletnych wozów strażackich

Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez wykonawcę, na terenie Polski.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Termin składania odpowiedzi na zapytanie w ramach szacowania wartości zamówienia: do dnia 16 sierpnia 2019 r. Odpowiedź może być złożona w formie elektronicznej na adres: oc@widuchowa.pl, w dowolny sposób – w treści e-maila lub w załączniku do e-maila.

DO POBRANIA
= = = Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia = = =

Wpisany przez: Mariusz Gralak