herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

WNIOSKI PRZYJMUJEMY DO 15 LIPCA !!

Urząd Gminy Widuchowa informuje wszystkich  mieszkańców Gminy Widuchowa o możliwości uzyskania dofinansowania do 100 % kosztów na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W związku z powyższym Gmina Widuchowa w imieniu mieszkańców deklarujących chęć pozbycia się materiałów zawierających azbest (np. pokrycia dachowego) może złożyć wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej.

Warunkiem formalnym przystąpienia do programu jest:
1. deklaracja właściciela nieruchomości o zamiarze usunięcia materiału zawierającego azbest,
2. zgłoszenie prac budowlanych z adnotacją, że Starosta Gryfiński nie wnosi zastrzeżeń,
3. złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest zgodnie z rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest(Dz. U. z dnia 11 stycznia 2011r.),

Jednocześnie informuję, iż dofinansowanie związane z wymianą pokrycia dachowego zawierającego azbest dotyczy wyłącznie kosztów:
· demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,
· transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia poprzez składowanie,
· unieszkodliwienia poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku,

poniesionych po dacie uzyskania decyzji Zarządu lub Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie o przyznanym dofinansowaniu.

Dopuszcza się możliwość dofinansowania transportu i utylizacji azbestu który został zdjęty przed rozpoczęciem naboru wniosków w 2019 r.

W związku z powyższym osoby, które zamierzają skorzystać z dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest, proszone są o  złożenie pisemnej deklaracji o zamiarze usunięcia tych wyrobów wraz z załącznikami określonymi w pkt. 1 – 3 najpóźniej do dnia 15.07.2019 r.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Widuchowa w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju, pok. 14, I piętro.
Po tej dacie tut. Urząd dokona oszacowania ilości wyrobów azbestowych, poznaczonych do usunięcia i unieszkodliwienia. W przypadku przystąpienia do programu odpowiedniej ilości zgłoszeń oraz spełniania warunków określonych przez WFOŚiGW Gmina złoży wniosek na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

= = = DOKUMENTY DO POBRANIA = = =

- WNIOSEK O USUNIĘCIE AZBESTU -
- INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA -
- ZGŁOSZENIE ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT BUDOWLANYCH -

 

Wpisany przez: Andrzej Stachura

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

13 sierpnia

SZKOLENIA DOTYCZĄCE E-RECEPT, E-SKIEROWAŃ ORAZ INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

06 sierpnia

ZAPYTANIE O CENĘ W RAMACH SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

25 lipca

PODPISANIE UMOWY NA ZADANIE PN. „POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA KOMPLEKSACH SPORTOWYCH W GMINIE WIDUCHOWA”.

25 lipca

PAWEŁ WRÓBEL NOWYM DYREKTOREM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIDUCHOWEJ

24 lipca

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM "POWIAT GRYFIŃSKI W OBIEKTYWIE"

24 lipca

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW W PROGRAMIE "DOBRY START" DLA UCZNIA

15 lipca

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE PRACY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU FILIA W CHOJNIE

12 lipca

OBWIESZCZENIE O OBSADZENIU MANDATÓW W RADZIE POWIATOWEJ ZACHORNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ POWIATU GRYFINO

02 lipca

GMINA WIDUCHOWA LAUREATEM KONKURSU "GRANTY SOŁECKIE 2019"

28 czerwca

DO 15 LIPCA MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O USUNIĘCIE AZBESTU - JEST MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO 100 % KOSZTÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

26 czerwca

PODZIĘKOWANIE WÓJT ANNY KUSY - KŁOS

25 czerwca

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „POŁUDNIOWA BRAMA MIĘDZYODRZA - ODRA NA FOTOGRAFIACH”

19 czerwca

WAŻNY KOMUNIKAT - CZASOWE ZAMKNIĘCIE DROGI 122 NA ODCINKU KRZYWIN - KŁODOWO

10 czerwca

WÓJT GMINY WIDUCHOWA OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY