herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

WNIOSKI PRZYJMUJEMY DO 15 LIPCA !!

Urząd Gminy Widuchowa informuje wszystkich  mieszkańców Gminy Widuchowa o możliwości uzyskania dofinansowania do 100 % kosztów na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W związku z powyższym Gmina Widuchowa w imieniu mieszkańców deklarujących chęć pozbycia się materiałów zawierających azbest (np. pokrycia dachowego) może złożyć wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej.

Warunkiem formalnym przystąpienia do programu jest:
1. deklaracja właściciela nieruchomości o zamiarze usunięcia materiału zawierającego azbest,
2. zgłoszenie prac budowlanych z adnotacją, że Starosta Gryfiński nie wnosi zastrzeżeń,
3. złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest zgodnie z rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest(Dz. U. z dnia 11 stycznia 2011r.),

Jednocześnie informuję, iż dofinansowanie związane z wymianą pokrycia dachowego zawierającego azbest dotyczy wyłącznie kosztów:
· demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,
· transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia poprzez składowanie,
· unieszkodliwienia poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku,

poniesionych po dacie uzyskania decyzji Zarządu lub Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie o przyznanym dofinansowaniu.

Dopuszcza się możliwość dofinansowania transportu i utylizacji azbestu który został zdjęty przed rozpoczęciem naboru wniosków w 2019 r.

W związku z powyższym osoby, które zamierzają skorzystać z dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest, proszone są o  złożenie pisemnej deklaracji o zamiarze usunięcia tych wyrobów wraz z załącznikami określonymi w pkt. 1 – 3 najpóźniej do dnia 15.07.2019 r.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Widuchowa w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju, pok. 14, I piętro.
Po tej dacie tut. Urząd dokona oszacowania ilości wyrobów azbestowych, poznaczonych do usunięcia i unieszkodliwienia. W przypadku przystąpienia do programu odpowiedniej ilości zgłoszeń oraz spełniania warunków określonych przez WFOŚiGW Gmina złoży wniosek na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

= = = DOKUMENTY DO POBRANIA = = =

- WNIOSEK O USUNIĘCIE AZBESTU -
- INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA -
- ZGŁOSZENIE ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT BUDOWLANYCH -

 

Wpisany przez: Andrzej Stachura

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

12 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE, MIEJSCU ORAZ PRZEDMIOCIE OBRAD XIII SESJI RADY GMINY WIDUCHOWA VIII KADENCJI

12 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY WIDUCHOWA

10 grudnia

TRWA GLOSOWANIE NA INICJATYWĘ SPOŁECZNĄ W PROGRAMIE SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021

09 grudnia

UWAGA !!! W DNIACH 11-13 GRUDNIA PRZEJAZD KOLEJOWY W KRZYWINIE BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WIDUCHOWA

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I GOSPODARKI RADY GMINY WIDUCHOWA

05 grudnia

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY CZASU PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

18 listopada

TABLICE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE W PARKU CZCIBORA.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O SPOTKANIU KONSULTACYJNYM Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

13 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE SŁOWNO-MUZYCZNE „BALLADA O FRANKU PIESIKU”

02 listopada

11 LISTOPADA ZAPRASZAMY NA WIECZORNICĘ NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ

31 października

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TRASIE GRYFINO - CZARNÓWKO- PACHOLĘTA- MARWICE

30 października

Sprostowanie informacji zamieszczonej w dniu 11.10.2019 r. dotyczącej linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.