herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 25 lipca 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy.
2.
Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.

 

Blok sprawozdawczo, informacyjny:
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 06 marca 2018 r. do 13 czerwca 2018 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o przebiegu pracy Rady w okresie międzysesyjnym.

Podjęcie uchwał:
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Widuchowa.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Widuchowa.

 

Interpelacje, zapytania, wnioski:
12.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
13. Interpelacje radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Ustalenie terminu XXIX Sesji Rady Gminy Widuchowa.

16. Zamknięcie obrad.

 

Wpisany przez: Andrzej Stachura