herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

20 wrz
2018

UCZNIOWIE WIDUCHOWSKIEJ SZKOŁY JUŻ KORZYSTAJĄ Z NOWYCH SZAFEK

Z dużym zainteresowaniem i zadowoleniem uczniowie Szkoły Podstawowej w Widuchowej przyjęli nowe szafki na szkolnych korytarzach. W czasie wakacji zakupiono i zamontowano szafki dla wszystkich uczniów klas IV - VIII. W środę 19 września Pani Wójt Anna Kusy - Kłos współnie z dyrektorem szkoły Stanisławem Domaradzkim wręczyli klucze do szafek kolejnej klasie. Rozwiązanie stosowane od dawna w innych placówkach przynosi wiele korzyści: w szkole panuje porządek, każdy uczeń ma swoje własne miejsce, w którym może schować swoje ubrania i podręczniki, posiada kluczyk, który gwarantuje mu prywatność, uczy się też odpowiedzialności. Dzięki własnej szafce uczeń unika dźwigania w plecaku masy niezbędnych do nauki książek,  ma własną bezpieczną przestrzeń i dostęp na każdej przerwie.


czytaj więcej


19 wrz
2018

POŻEGNANIE LATA W KRZYWINIE - WIELKI FESTYN RODZINNY

W sobotę 22 września 2018 roku w Krzywinie odbędzie się Festyn rodzinny pn. "Pożegnanie lata" ze sportowym akcentem z udziałem gwiazd sportu, występami artystycznymi, gwiazdą wieczoru i zabawą taneczną. Impreza organizowana jest przez Gminę Widuchowa, Sołectwo Krzywin, ADK Szafir, LUKS Krzywin i OSP Krzywin. Wójt gminy Anna Kusy - Kłos w imieniu organizatorów zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców gminy oraz gości, dorosłych, dzieci i rodziny do wspólnej zabawy. Nie zabraknie atrakcji dla nikogo.

W czasie festynu o godz. 18.00 podejmiemy próbę pobicia rekordu Guinessa w jednoczesnym podbijaniu piłki, dlatego zachęcamy do udziału w próbie wszystkich uczestników festynu i prosimy o zabranie ze sobą własnej piłki. Mieszkańcy Krzywina, panie z ADK Szafir, członkowie Rady sołeckiej już od kilku dni spotykają się przygotowując miejscowość i obiekty sportowe na przyjęcie gości. 

Podczas wieczornej muzycznej części imprezy wystąpi grupa B-QLL znana już mieszkańcom naszej gminy z występów na Gminnych Dożynkach w Żarczynie. Po koncercie zapraszamy na zabawę taneczną przy remizie OSP. Festyn otrzymał dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie z programu "Społecznik".

czytaj więcej


14 wrz
2018

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na
Stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu
w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki i specjalności: budownictwo, budownictwo drogowe, inżynieria środowiska, administracja publiczna,
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
5) nieposzlakowana opinia,
6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) biegła obsługa komputera, obsługa aplikacji pakietu Microsoft Office oraz znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki,
8) biegła obsługa urządzeń biurowych np. fax, kserokopiarka, skaner,
9) znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego wynikających z ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych,
10) znajomość zagadnień prawnych niezbędnych w pracy na stanowisku wynikających z ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o transporcie drogowym, o drogach publicznych, o samorządzie gminnym, prawo budowlane, prawo wodne, prawo energetyczne, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
11) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa (pokój Nr 11 - I piętro) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 25 września 2018 roku do godz. 13.00 na adres: Urząd Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na Stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju”.

Pełna treść Ogłoszenia o naborze wraz z Załącznikami - BIP

czytaj więcej